Kategori: Ikke-kategoriseret

hvordan museerne kan benytte

at understøtte og facilitere deres formål. I museumskredse har flere netop opfordret til, at man ikkebare anvender de nye teknologier som en magnet i sig selv. ”It’s the message, not the media” lød svaret,da jeg lagde spørgsmålet ud til åben debat på museernes debatforum www.formidlingsnet.dk.3 Dettespeciales problemfelt er netop at undersøge fænomenerne omkring museumsinstitutionen, før… continue reading

er at håndtere kompleksitet

Samfundsforandringen kan ses ved, at vor tids samfund er på vej væk fra at være et industrisamfund, hvis grundfunktion er at udvikle mekaniske produktions- og organisationssystemer, til at være et vi-denssamfund, hvis grundfunktion er at håndtere kompleksitet ved hjælp af viden (Qvortrup, 2004, p.35). Qvortrup giver nogle svar på, hvordan vi kan håndtere kompleksiteten inden… continue reading

strukturforandringer, der

industrielle), det moderne (industrielle) og det hyperkomplekse (post-industrielle) samfund.2 Denne skelnen er baseret på de strukturforandringer, der har præget perioderne; mens det traditionelle sam-fund byggede på en differentiering mellem høj og lav, hvor det religiøse system var øverste klasse i rangordningen, er det moderne samfund karakteriseret ved en funktionel differentiering. Med Qvor-trups ord skiller funktionssystemerne… continue reading

aspekt ved teknologierne

1.5 BEGREBSAFKLARINGIKTJeg vil gennem specialet anvende forkortelsen IKT for informations- og kommunikationsteknologifrem for IT, for at fremhæve det kommunikative aspekt ved teknologierne, idet kommunikation erselve omdrejningspunktet for dette speciale. IKT anses af mange som grundlaget for vores nuværende samfund, hvorfor der forskes i et bredt spektrum af emner inden for IKT – det være sig… continue reading

fra museologen Marilyn

segmentbeskrivelse af den digitale generation. Kapitlet er baseret på Kulturministeriets rapporter om museumsbrugerne samt perspektiver fra museologen Marilyn Hood og professor i Free-Choice Lear-ning John Falk, som begge har bidraget med en udbygget viden om de underliggende motivationer, der ligger til grund for at gå på museum. Min segmentbeskrivelse af den digitale generation er udvikletmed… continue reading

fordi deltagerne er meget

on, forskellige læringsstile og behov kan imødekommes, og spillene kan skræddersyes i forhold til et- hvert emne og enhver kompetence (Prensky, M., 2007 p.3). Bogen bygger grundlæggende på princip- pet om, at læring gennem spil er effektivt, hvis spillene er brugerdrevne og underholdende – læring skal nemlig ifølge Prensky være sjovt. Andre forskere har ligeledes… continue reading

evnen til at kunne identificere

Meningskompetence er baseret på iagttagelse af iagttagelse. Det vil sige at kunne forholde sig til information. Eksempelvis ved evnen til at kunne identificere og respektere fællesskabets og det sociale systems kollektive værdigrundlag, som kollektivet normalt selv er blindt overfor. Kompetencerådet28 pegede i en rapport fra 1999, der analyserede overgangen fra industrisamfund til videnssamfund, på lignende… continue reading

indgå i aktiv dialog med verden

også på behovet for at kunne indgå i aktiv dialog med verden. Kompetencerne, der kan håndte- re disse behov, er: At kunne bruge redskaber interaktivt – og her forstås redskaber bredt som sprog, symboler, tekst, viden, information og teknologi. 2. Interacting in Heterogeneous Groups bygger på behovet for at kunne håndtere diversitet i et pluralistisk… continue reading

de spiller og leger

5.6 KOMPETENCEKRAV I DET INFORMATIONSTEKNOLOGISKE SAMFUND Ifølge Prensky er der en stor kontrast mellem uddannelsessystemets undervisning og de studerende fra netgenerationens foretrukne læringsstil – de spiller og leger og interagerer i deres fritid, mens de i klasselokalet som oftest er passive (Op.cit. p.51). Ph.d. og forskningsleder Bent B. Andresen har i sin forskning i læring… continue reading

Digital Immigrants fra

Marc Prensky’s bidrag Digital Natives, Digital Immigrants fra 2001 fastslår samme karakteristika om den digitale generation: “Digital Natives are used to receiving information really fast. They like to parallel process and multi- task. They prefer their graphics before their text rather than the opposite. They prefer random access (like hypertext). They function best when networked…. continue reading

show
Have no product in the cart!
0